Government of Sudurpashchim Province
Ministy of Land Management, Agriculatural & Cooperative
Dhangadhi, Kailali

Acts & Regulations

Title Published date News.File.Size Download
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 10/13/2023 1038705.0 KB Details
Ambulatory Van 10/13/2023 19971.0 KB
कोल्ड स्टोर/कोल्ड च्याम्बर 10/13/2023 18277.0 KB
खाद्य गोदाम घर निर्माण 10/13/2023 17855.0 KB
प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि मेशिन खरिद 10/13/2023 18592.0 KB
बीउ प्रशोधन मेशिनरी/भवन सहयोग 10/13/2023 18399.0 KB
मूल्य श्रृंखला अभिवृद्धि कार्यक्रम 10/13/2023 20757.0 KB
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा व्यवसायीक फर्म संचालन 10/13/2023 20040.0 KB
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७६ 11/6/2023 808187.0 KB Details
सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली २०७९ 11/6/2023 12258640.0 KB Details
वार्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०८० 11/6/2023 930259.0 KB Details
स्थानीय तहमा विनियोजन शसर्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० 11/6/2023 287494.0 KB Details
http://molmac.p7.gov.np/ 11/6/2023 0.0 KB Details
२०८० साल श्रावण १ गते देखि २०८० असोज मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु स्वत: प्रकाशन 11/29/2023 1177360.0 KB Details
Technical Feasibility Study for Chyangra Farming in High Himalayan Region of Sudurpaschim Province 11/30/2023 447254.0 KB Details
Procurement, Supply and Delivery of IT Equipments 3/5/2024 578168.0 KB Details
साना ढुवानी साधन (Ambulatory Van) अनुदानका लागि आपूर्तिकर्ताबाट सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 4/9/2024 820484.0 KB Details
3 wheeler Electric Cargo 4/21/2024 1160864.0 KB
3 wheeler cargo (Diesel) 4/21/2024 1089656.0 KB
अनुसूची (दर रेट/आसय पत्र 4/21/2024 3106800.0 KB
Specification of 3 wheel cargo (Petrol) 4/22/2024 995005.0 KB
खर्चको फाँटवारी -312000113 4/28/2024 9946528.0 KB
खर्चको फाँटवारी -312000114 4/28/2024 2102641.0 KB
सूचि दर्ता गर्ने बारे सूचना 4/29/2024 468869.0 KB Details
Specification of 4 Wheel Drive 4/29/2024 1309049.0 KB Details
२०८० साल माघ १ गते देखि २०८० चैत मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु 5/9/2024 1387763.0 KB
साना ढुवानी साधन (Ambulatory VAN) को शिलबन्दी दररेट माग सम्बन्धीको सूचना 5/24/2024 1816093.0 KB
साना ढुवानी साधन (Ambulatory VAN) को शिलबन्दी दररेट माग सम्बन्धीको सूचना 5/24/2024 316571.0 KB
साना ढुवानी साधन (Ambulatory Van) आपूर्तिकर्ताबाट सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 5/22/2024 328057.0 KB Details
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुन:स्थापना कार्यविधि, २०८० 6/27/2024 837609.0 KB Details